Polityka Prywatności określa zasady wykorzystywania, przechowywania i zabezpieczania danych
osobowych osób korzystających ze Serwisu www.rozliczenia-podatku.nl. Administrator danych
osobowych działa z najwyższą starannością, aby osoby powierzające mu swoje dane osobowe czuły
się bezpiecznie. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych, określa prawa osób, których dane są przetwarzana oraz obowiązki Administratora
danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych, dalej zwana „RODO”.

§ 1
Definicje

1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych (art. 4 pkt 7. RODO).
2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1. RODO).
3. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4
pkt 2. RODO).
4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.rozliczenia-podatku.nl,
prowadzona przez Administratora.
§ 2

Administrator danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych jest Pomoc Westland z siedzibą w Dijkstraat 21, 2675 AV
Honselersdijk, Niderlandy, Numer Działalności Gospodarczej: KVK 65145178.

§ 3

Bezpieczeństwo danych

1. W trosce o prywatność osób korzystających z Serwisu Administrator przedsięwziął wszelkie
niezbędne kroki w celu zabezpieczenia wykorzystywania i przechowywania pozostawionych
mu danych osobowych.
2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:
a. do danych osobowych zbieranych przez Administratora, zgodnie z art. 29 RODO, mają
dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz
uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu;
b. Administrator, zgodnie z art. 28 RODO, wymaga od podmiotów przetwarzających
zapewnienia odpowiednich standardów ochrony powierzonych mu danych osobowych,
podpisania stosownych umów powierzenia, na mocy których Administrator ma prawo do
kontroli zgodności działania tych podmiotów ze standardami ochrony danych.
c. w celu zapewnienia należytej ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną,
Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń transmisji danych osobowych, tzw.
protokół SSL, zapewniający ochronę witryn internetowych oraz gwarantujący
zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z częścią C
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
3. Zebrane Dane osobowe przechowywane są na serwerze utrzymywanym przez zewnętrzna
firmę hostingową.

§ 4

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
2. Dobrowolnie przekazane przez osoby korzystające ze Sklepu dane osobowe są przetwarzane
wyłącznie w celach, w zakresie oraz okresie niezbędnym do świadczenia przez
Administratora usług oferowanych w Sklepie, tj.:
a. wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych lub
podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
sprzedaży – dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Dane przetwarzane są
w zakresie:
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej tj. ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
• numer PESEL; BSN
• NIP/KVK – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
• adres poczty elektronicznej;
• numer telefonu.

b. marketing bezpośredni – dane osobowe przechowywane są przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, dla umów
sprzedaży dwa lata. Dane przetwarzane są w zakresie:
• adres poczty elektronicznej.
c. marketing – dane osobowe przechowywane są do momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą. Dane przetwarzane są w zakresie:
d. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora – dane osobowe są
przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku
do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności
gospodarczej. Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, dla umów sprzedaży dwa lata. Dane
przetwarzane są w zakresie:
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej tj. ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
• NIP – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
• adres poczty elektronicznej;
• numer telefonu.
3. Administrator gromadzi tzw. logi, dotyczące prawidłowego działania Serwisu i jego
bezpieczeństwa (w tym adresy IP), jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi
osobowymi osób korzystających z Serwisu. Na podstawie logów mogą być generowane
statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisu. Statystyki są anonimowe i nie
zawierają informacji identyfikujących osoby korzystające Serwisu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
realizację usług oferowanych przez Administratora.
5. Administrator nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom przekazanych
mu danych osobowych.

§ 5

Uprawnienia użytkowników Sklepu

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, bez wyjątku, posiada prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych – każda osoba jest uprawniona do uzyskania od
Administratora potwierdzenia czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane, a jeżeli
ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator na żądanie
osoby, której dane dotyczą, ma obowiązek dostarczyć kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO).
b. sprostowania danych – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do żądania
od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą,
jeżeli są nieprawidłowe (art. 16 RODO).
c. usunięcia danych – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do żądania od
Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących jej.
Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą, ma obowiązek niezwłocznie usunąć
dane osobowe, w przypadku kiedy:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Polski lub UE (art. 17 RODO).
d. ograniczenia przetwarzania – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących
jej. Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą, ma obowiązek niezwłocznie
ograniczyć ich wykorzystywanie, w przypadku kiedy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – do czasu stwierdzenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO).
• przenoszenia danych – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do otrzymania
od Administratora danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi
oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (art. 19 RODO).
• sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w dowolnym momencie do
wniesienia sprzeciwu, w sytuacji kiedy jej dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Użytkownicy mogą zgłaszać żądania określone w § 5 pkt 1 niniejszej Polityki Prywatności pod
adresem e-mail: info@pomoc-westland.nl
3. Administrator udzieli odpowiedzi osobie, która złożyła żądanie w terminie miesiąca.
4. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych – jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych
w szczególności względami prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług przez
Administratora.
2. Administrator zamieści informację o zmianie Polityki Prywatności na stronie Serwisu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy
prawa niderlandzkiego oraz Unii Europejskiej.
4. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym
czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Serwisu w formie, która
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.