Regulamin Serwisu www.rozliczenia-podatku.nl

Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postepowania
reklamacyjnego przez Serwis www.rozliczenia-podatku.nl.

§ 1
Informacje ogólne

1. Właścicielem i Administratorem Serwisu www.rozliczenia-podatku.nl jest firma Pomoc
Westland z siedzibą w Dijkstraat 21, 2675 AV Honselersdijk, Niderlandy, Numer Działalności
Gospodarczej: KVK 65145178.
2. Serwis jest stroną informacyjną poświęconą tematyce księgowości z możliwością dokonania
zakupu Usług rachunkowych, w szczególności związanych z rozliczaniem finansów w Holandii
oraz E-booków o tematyce podatkowej, finansowej i rachunkowej.
3. Administrator świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych i prawnych, pracujących lub
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niderlandów. Nie wyklucza to jednak
korzystania z Serwisu także przez inne podmioty.
4. Informacje uzyskane w ramach działalności Serwisu mogą być wykorzystywane przez
Użytkownika tylko do użytku osobistego. Wykorzystanie informacji uzyskanych w ramach
działalności Serwisu do celów komercyjnych, m.in. poprzez kopiowanie, publikację,
zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisję, transmisję lub udostępnianie osobom trzecim,
może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia ze strony Administratora,
w granicach określonych w zezwoleniu.
§ 2
Definicje

1. Regulamin – „Regulamin Serwisu www.rozliczenia-podatku.nl” jest regulaminem, o którym
mowa w przepisach art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną.
2. Administrator – właściciel i operator Serwisu www.rozliczenia-podatku.nl: Pomoc Westland
z siedzibą w Dijkstraat 21, 2675 AV Honselersdijk, Niderlandy, Numer Działalności
Gospodarczej: KVK 65145178, który świadczy usługi drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe – informacje o Użytkowniku, dotyczące zidentyfikowanej lub dającej się
zidentyfikować osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
4. E-book – publikacja elektroniczna, zapisana w odpowiednim formacie (m.in. .pdf, .epub, .mobi)
możliwym do odczytania za pomocą końcowego urządzenia elektronicznego (komputera,
telefonu komórkowego, czytnika e-booków oraz innego przystosowanego do tego urządzenia
elektronicznego). E-booki składają się z tekstu, obrazów lub też połączenia obydwu
elementów.
5. Formularz zakupowy – formularz znajdujący się w Serwisie, na podstronach produktowych
w dziale „Sklep”, pod adresem www.rozliczenia-podatku.nl/product/rozliczenia-podatku-w-

holandii/, w którym Użytkownik zostawia swoje dane osobowe w celu dokonania zakupu
usługi.
6. Formularz rozliczenia – formularz znajdujący się w Serwisie, na podstronach produktowych

w dziale „Sklep”, pod adresem www.rozliczenia-podatku.nl/product/rozliczenia-podatku-w-
holandii/, w którym Użytkownik zostawia swoje dane osobowe oraz informacje podatkowe

w celu otrzymania określonej usługi rachunkowej.
7. Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym znajduje się treść, przeznaczony do odczytania
za pomocą końcowego urządzenia elektronicznego.
8. Produkt – usługa oferowana przez Serwis działający, polegająca w szczególności na udzieleniu
porady księgowej, rozliczeniu podatku lub sprzedaży E-booka.
9. Serwis – strona Internetowa, za pomocą której Administrator udziela Usług, działająca pod
adresem: www.rozliczenia-podatku.nl.
10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika do
korzystania z Serwisu.
11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych
za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika.
12. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, na rzecz której zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§ 3
Prawa autorskie

1. Serwis oraz każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz
unijne prawo autorskie, w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz prawa do materiałów, aplikacji i baz danych należących do
Administratora są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów,
których materiały – na podstawie oddzielnych umów – są udostępniane na stronach Serwisu.
3. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów zawartych na łamach Serwisu nie oznacza
nabycia przez niego jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych.
Zabronione jest w szczególności:
a. dokonywanie, szczególnie w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz
transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także
poszczególnych materiałów udostępnianych na jego stronach;
b. rozpowszechnianie materiałów publikowanych na stronach Serwisu;
c. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej
części;
d. korzystanie z odpłatnych Materiałów zawartych na stronach Serwisu bez wcześniejszego
uiszczenia za nie opłaty.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu, w tym z materiałów na nim zawartych, wyłącznie
w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez Regulamin oraz przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie
korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić
w słuszne interesy Administratora oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na
podstawie oddzielnych umów – są udostępniane na łamach Serwisu.

§ 4

Warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny
Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. zastosowania aktualnej wersji przeglądarki internetowej (najlepiej Google Chrome, Mozilla
Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari) umożliwiającej wyświetlanie na
ekranie komputera dokumentów w wersji HTML, powiązanych w sieci Internet przez
sieciową usługę WWW.
b. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania np. Flash, Quicktime, Acrobat
Reader, programów dekompresujących, itp.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz
celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich
oraz praw i interesów Administratora.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego
funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie szkodliwego oprogramowania lub
urządzenia; niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na
celu wejście w posiadanie loginów i haseł Administratora; nieuzyskiwania dostępu do Serwisu
przy pomocy innych środków niż̇ interfejs udostępniony przez Administratora.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd lub
poświadczających nieprawdę.
5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny
z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań naruszających uregulowania opisane
w § 3 Regulaminu, Administrator podejmie wszelkie działania prowadzące do naprawienia
przez Użytkownika poniesionej w związku z tym szkody.
6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, obowiązany jest opuścić
Serwis.

§ 5

Zakres i forma świadczenia usług rachunkowych
1. Administrator za pomocą Serwisu świadczy usługi rachunkowe.
2. Usługi są świadczone na terenie całej Unii Europejskiej, w szczególności Polski i Niderlandów.
3. Usługi są realizowane z wykorzystaniem Serwisu oraz przy użyciu elektronicznych form
płatności dokonywanych za pomocą wpłat online lub wpłat środków pieniężnych
dokonywanych drogą tradycyjną (przelewów w placówce bankowej).
4. W celu skorzystania z Usług oferowanych przez Serwis, Użytkownik jest zobowiązany do
dokonania zakupu interesującego go Produktu.
5. W celu dokonania zakupu Produktu Użytkownik powinien:
a. przejść do działu „Sklep”, do którego odnośnik znajduje się w menu głównym na stronie
głównej Serwisu i następnie wybrać interesujący go Produkt;
b. po zapoznaniu się opisem Produktu, użyć przycisku „Dodaj do koszyka”;

c. po wybraniu wszystkich interesujących Użytkownika Produktów przejść do sekcji „Koszyk”,
co spowoduje przeniesienie Użytkownika do Formularza zakupowego;
d. wypełnić Formularz zakupowy zgodnie ze znajdującymi się w nim rubrykami, opisami oraz
wskazówkami;
e. sfinalizować zakup poprzez użycie przycisku „Kupuje i płacę”.
6. Po wykonaniu czynności określonych w pkt 5 Serwis wyświetli informację o sposobie
dokonania wpłaty za zakupiony Produkt. Informacja ta zostanie również przesłana drogą
mailową na adres wskazany w Formularzu zakupowym.
7. Płatność następuje w drodze przelewu na rachunek bankowy Administratora, w terminie 3 dni
od dnia złożenia zamówienia. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku zobowiązanego
(Użytkownika).
8. Brak zapłaty w przewidzianym powyżej terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia
przez Administratora.
9. Po opłaceniu Usługi Użytkownik powinien przejść do Formularza rozliczenia znajdującego się
w sekcji „Opis” na podstronie konkretnego Produktu.
10. Formularz należy wypełnić zgodnie ze znajdującymi się w nim rubrykami, opisami oraz
wskazówkami. Dane wskazane w Formularzu rozliczenia powinny pokrywać się z danami
wskazanymi w Formularzu zakupowym.
11. Po wypełnieniu Formularza rozliczeń Użytkownik musi dokonać akceptacji wymaganych zgód
(m.in. OWU, przetwarzania danych osobowych), a następnie użyć przycisku „Wyślij formularz”.
12. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Pomoc Westland oraz
otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rozliczeń z niezbędnymi załącznikami,
Administrator wykona zamówioną Usługę.
13. W przypadku pojawienia się nieścisłości w Formularzu rozliczeń Administrator skontaktuje się
z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi
przekazanymi w Formularzu, w celu wyjaśnienia powstałych rozbieżności.
14. Usługa rachunkowa powinna zostać wykonana w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia
prawidłowego opłacenia zamówienia przez Użytkownika zgodnie z pkt 12.
15. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w pkt 14,

Administrator niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o tym fakcie za pomocą wiadomości e-
mail na adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu zakupowym, wskazując na powód

niewykonania Usługi w terminie oraz proponując inny termin realizacji zamówienia.
16. Użytkownik może nie zaakceptować propozycji Administratora w zakresie nowego terminu
realizacji zamówienia. W takim przypadku Administrator zwraca Użytkownikowi otrzymane od
niego środki pieniężne. Żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń
z tytułu braku realizacji zamówienia.
17. W przypadku gdy brak możliwości realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w pkt 14
jest spowodowany zjawiskami, na które Administrator nie ma wypływu (np. problemy z
serwerem, dostawcą oprogramowania, firmami trzecimi obsługującymi Administratora, siła
wyższa), pkt 16 zostaje wyłączony.
18. W przypadku gdy Użytkownik nie dostarczy wymaganych w Formularzu rozliczeń danych
niezbędne do wykonania usługi rachunkowej lub nie przekaże informacji o które
Administrator zwrócił się do Użytkownika drogą mailową, Administrator zastrzega prawo do

wykonania Usługi dopiero po dostarczeniu ww. informacji w terminie do 20 dni roboczych,
licząc od daty dostarczenia informacji.
§ 6

Zakres i forma sprzedaży E-booków
1. Administrator za pomocą Serwisu prowadzi sprzedaż E-booków.
2. Sprzedaż jest świadczona na terenie całego świata.
3. Sprzedaż jest realizowana z wykorzystaniem Serwisu oraz przy użyciu elektronicznych form
płatności dokonywanych za pomocą wpłat online lub wpłat środków pieniężnych
dokonywanych drogą tradycyjną (przelewów w placówce bankowej).
4. Sprzedaż dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja
o dostępności oraz cena.
5. W celu dokonania zakupu Produktu Użytkownik powinien:
a. przejść do działu „E-booki”, do której odnośnik znajduje się w menu głównym na stronie
głównej Serwisu i następnie wybrać interesujący go Produkt;
b. po zapoznaniu się opisem Produktu, użyć przycisku „Dodaj do koszyka”;
c. po wybraniu wszystkich interesujących Użytkownika Produktów przejść do sekcji „Koszyk”,
co spowoduje przeniesienie Użytkownika do Formularza zakupowego;
d. wypełnić Formularz zakupowy zgodnie ze znajdującymi się w nim rubrykami, opisami oraz
wskazówkami;
e. sfinalizować zakup poprzez użycie przycisku „Kupuje i płacę”;
f. dokonać płatności poprzez wybrany przez siebie sposób, zgodnie z wytycznymi
wskazanymi przez operatora płatności, m.in. poprzez:
• przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik;
• obciążenie karty płatniczej Użytkownika (akceptowane karty płatnicze: Visa/Visa
Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express);
• przelew na rachunek bankowy Administratora wskazany w wiadomości e-mail
potwierdzającej realizację zamówienia, w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku zobowiązanego (Użytkownika).
7. Brak zapłaty w przewidzianym powyżej terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia
przez Administratora.
8. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość
potwierdzającą treść złożonego zamówienia oraz pouczenie o możliwości odstąpienia od
umowy wraz z informacją o przysługującym mu prawie do reklamacji.
9. Po prawidłowym opłaceniu zamówienia zakupiony Plik zostanie automatycznie
wygenerowany, a Użytkownik otrzyma możliwość zapisania go na dowolnym nośniku pamięci
wirtualnej.
10. W szczególnych przypadkach, w szczególności na skutek awarii serwera Plik może nie
wygenerować się automatycznie. W takim wypadku Użytkownik powinien skontaktować się
z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w niniejszym
Regulaminie w § 10 – Reklamacja.
11. Użytkownik, który dokonał zakupu E-booka, może utrwalić i odtwarzać zakupiony Plik przy
wykorzystaniu dowolnie wybranego przez siebie urządzenia elektronicznego, na które
zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

12. Zakup E-booka umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty
Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do
utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż
określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do
obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem
przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
§ 7

Zasady składania zamówień

1. Informacje zawarte na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez Użytkownika nie
oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
2. Użytkownik wypełniając Formularz zakupowy składa Administratorowi ofertę kupna
określonego Produktu.
3. Użytkownik dokonuje zamówienia poprzez wybór jednej lub kliku pozycji Produktów
zamieszczonych w Serwisie, prawidłowe wypełnienie Formularza zakupowego i wysłanie go
poprzez Serwis oraz właściwe opłacenie zamówienia.
4. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Użytkownik wypełniając Formularz
zakupowy wskazuje formę zapłaty.
5. Użytkownik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu
ustawy – Prawo przedsiębiorców, wskazuje przy dokonywaniu zamówienia czy czynność ta jest
dokonywana w ramach prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz czy składane
zamówienie posiada charakter zawodowy w stosunku do wykonywanej przez niego
działalności gospodarczej. O tym czy transakcja ma charakter zawodowy decyduje
w szczególności przedmiot działalności przedsiębiorcy ujawniony w rejestrze Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Wypełniając Formularz zakupowy, dodatkowe informacje na temat zamówienia można
dopisać w miejscu poświęconym na „Uwagi”.
7. Prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer i zostaje przez
Administratora potwierdzone wiadomością e-mail na adres wskazany przez Użytkownika w
Formularzu zakupowym oraz zrealizowane na zasadach wynikających z niniejszego
Regulaminu.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane
przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych
informacji skutkowałby niemożnością realizacji zamówienia.
9. Administrator zawiadamia Użytkownika niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia,
maksymalnie w terminie 3 dni od dnia opłacenia zamówienia, za pomocą wiadomości e-mail
na adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu zakupowym.
10. W momencie użycia przycisku „Kupuję i płacę” dochodzi do zawarcia umowy między
Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż danego Produktu.
11. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu wyrażone są w Euro i są cenami brutto, co
oznacza, że zawierają wliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia
zamówienia.

12. Cena podana na stronie internetowej Serwisu jest ceną wiążąca dla Administratora oraz
Użytkownika w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
13. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen towarów
nie dotyczy zamówień przyjętych uprzednio do realizacji.
14. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniego okienka podczas
składania zamówienia / przesłania żądania na adres e-mail Administratora jest
dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę VAT
elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług na adres
poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Formularzu zakupowym.

§ 8
Rabaty

1. Administrator może udzielić rabatu obniżającego cenę jednostkową danego Produktu
oferowanego w Serwisie.
2. Rabat może być udzielony na wszystkie lub część Produktów oferowanych w Serwisie.
3. Rabat może mieć przydzieloną datę ważności lub być bezterminowy. W przypadku rabatów
czasowych, po upływie terminu ważności nie można wykorzystać rabatu w Serwisie.
4. Udzielony rabat obejmuje wyłącznie koszt produktu, tj. cenę jednostkową brutto. Przy
udzieleniu rabatu jednostkowego cena artykułu zostaje pomniejszona o wartość udzielonego
rabatu. Pomniejszenie ceny odbywa się automatycznie po wpisaniu kodu rabatowego
w Formularzu zakupowym.
5. Rabaty nie łączą się, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu.

§ 9

Prawa konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta

1. Zgodnie art. 38 ustawy o prawach konsumenta konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach
konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
c. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
2. W związku z faktem, że Serwis oferuje wyłącznie świadczenie usług rachunkowych będących
świadczeniami wykonanymi według specyfikacji konsumenta, służącymi zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb oraz sprzedaż e-booków będących treściami cyfrowymi
niezapisanymi na nośnikach materialnych, konsumentowi nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od
umowy. Konsument zaś musi wyrazić na to zgodę. Zgoda zostaje wyrażona poprzez
zaznaczenie przez Użytkownika w trakcie dokonywania zakupu okienka, w którym wskazane
jest, iż traci on prawo do odstąpienia od umowy.
§ 10
Reklamacja E-booka

1. Wszystkie Produkty oferowane przez Serwis są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Administrator odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
produktu w zakresie określonym przepisami ustawy – Kodeks cywilny. Reklamacji Produktu
dokonuje się poprzez zawiadomienie Administratora o niezgodności towaru z umową.
3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania
Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie
uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Produkt.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone:
a. na piśmie, przesłane przy pomocy operatora początkowego lub złożone w siedzibie
Administratora – adres Dijkstraat 21, 2675 AV Honselersdijk, Niderlandy, lub
b. drogą elektroniczną na adres e-mail: info@pomoc-westland.nl
5. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, numer zamówienia
(jeżeli reklamacja dotyczy zakupionego Produktu), adres poczty elektronicznej, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
6. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, pozwoli to usprawnić procedurę
reklamacyjną. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje rozpatrzenia
reklamacji.
7. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia.
8. Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o
sposobie rozpatrzenia reklamacji.
9. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej
uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres
rozpatrywania reklamacji.
10. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą
przez Administratora rozpatrywane.
11. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można
kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: info@pomoc-westland.nl
12. W przypadku gdy produkt ma wadę, Klient może:
a. żądać wymiany produktu na wolny od wad;
b. żądać usunięcia wady;
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim
przypadku jest wadą istotną.
13. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie
przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma

zastosowania jeżeli Produkt był już naprawiany albo Administrator nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
14. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta może on
zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Produktu na
wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie
przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Administratora.
15. W przypadku gdy konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta realizując swe
uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu
lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Administratora odbywa
się przez Klienta, ale na koszt Administratora.
§ 11

Odpowiedzialność Administratora

1. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym
i zostały oparte na źródłach, które Serwis uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na
możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi
poza kontrolą Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność,
dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji, jak również za ich
przydatność dla określonych działań Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem
i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez
Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe dane wprowadzone przez
Użytkownika do Formularza zakupowego lub Formularza rozliczeń, w szczególności nie ponosi
odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały wprowadzone w Formularzu
bez ich wiedzy i zgody.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania i nadużycia
Użytkowników podejmowane przy użyciu Serwisu.
5. Prace konserwacyjne Serwisu mogące utrudniać dostęp do jego funkcjonalności, nie oznaczają
jednak nieprawidłowego wykonania Usługi.
§ 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin sporządzono na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów
prawa polskiego oraz niderlandzkiego, w szczególności ustawy o ochronie praw
konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach telekomunikacyjnych.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych
w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług
przez Administratora.
3. Administrator zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie Serwisu.

4. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminy w każdym czasie
za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Serwisu, w formie, która umożliwia
jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla
siedziby Administratora, Sąd w Den Haag, Niderlandy.
§ 13

Wejście w życie Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18-11-2022 roku i ma zastosowanie do zamówień
złożonych w tym oraz po tym dniu.